top of page

Kỳ thi cấp giấy phép thực hành

Trong kỳ thi này, học sinh sẽ thực hiện  preetermnined _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_services với sự hiện diện của các diễn viên được chỉ định bởi NIC.

Để biết thêm  thông tin, vui lòng truy cập 

https://nictesting.org/candidate-information-bulletins/

Viết / Lý thuyết  Licensure _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_Exam

Trong kỳ thi này, học sinh sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do NIC lựa chọn ngẫu nhiên.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

https://nictesting.org/candidate-information-bulletins/

bottom of page